Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121 /2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06.00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b), právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:

  • fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa§ 6b ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.pplk. Ing. Tomáš Berzetei
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dokumenty