Výberové konanie

Starosta mestskej časti Košice – Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto referenta sociálneho oddelenia.

1. Základné informácie pre záujemcov:

 • Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice.
 • Názov pracovného miesta: referent sociálneho oddelenia.

Hlavné úlohy, ktoré vykonáva referent sociálneho oddelenia:

 • vybavovanie žiadosti o jednorazové dávky
 • vypracovanie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby (šetrenie v domácnosti) a zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v ZOS v súčinnosti s mestom Košice
 • vypracovanie zmlúv o prenájme priestorov (krátkodobý a jednorazový prenájom priestorov)
 • predaj stravných lístkov
 • plnenie úloh súvisiacich s činnosťou denného centra
 • komunikácia a spolupráca so zástupcami seniorov
 • participácia na spoločných projektoch mestskej časti s OZ a neziskovými organizáciami

2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (výhodou: študijné odbory - verejná správa, sociálna práca, právnické vzdelanie),
 • ovládanie práce s PC
 • znalosť zákonov najmä:
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

3. Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť
 • samostatnosť
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

4. Platové podmienky:
od 731 €/brutto - závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta.

6. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:
Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z prezentácie osoby uchádzača a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pozostáva z 3 členov.

7. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 26.2.2019 vrátane na adresu Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo doručiť do podateľne miestneho úradu, alebo zaslať na emailovú adresu: adela.kovalcinova@kosicezapad.sk. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie - referent sociálneho oddelenia.
 
8. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:
Uchádzača, ktorý splnil požiadavky, výberová komisia pozve na výberové konanie s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta MČ Košice - Západ
 

Dokumenty