Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Oddelenia matriky a evidencie obyvateľov
Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ

Starosta mestskej časti Košice-Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto referenta oddelenia matriky a evidencie obyvateľov.
 

1. Základné informácie pre záujemcov:

 • Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice.
 • Hlavné úlohy, ktoré vykonáva referent oddelenia matriky a evidencie obyvateľstva: vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách.

 2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Minimálne: úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • ovládanie práce s PC
 • znalosť zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

3. Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť, komunikatívnosť
 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie.

4. Platové podmienky:

 • od 679 €/brutto - závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta (tlačivo je zverejnené na webovom sídle mestskej časti) 

6. Termín nástupu: marec – apríl 2020

7. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

 • Výberové konanie pozostáva z:
 • ústnej časti – prezentácia osoby uchádzača,
 • písomnej časti - otázky na overenie odborných znalostí a zručností uchádzača.

8. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 28. februára 2020 vrátane na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo doručiť do podateľne miestneho úradu, alebo zaslať na emailovú adresu: adela.kovalcinova@kosicezapad.sk. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie - referent oddelenia matriky a evidencie obyvateľstva.

9. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky, výberová komisia pozve na výberové konanie s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.


Mgr. Marcel Vrchota v.r.
starosta MČ Košice-Západ

Dokumenty