Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Organizačno-právneho oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ

Starosta  mestskej  časti  Košice-Západ  vyhlasuje  výberové  konanie  na  voľné  pracovné  miesto referenta Organizačno-právneho oddelenia.

1. Základné informácie pre záujemcov:

Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice.

Názov pracovného miesta: referent Organizačno-právneho oddelenia.

Hlavné úlohy, ktoré vykonáva referent:

 • zabezpečovanie administratívnej a organizačnej asistencie pri plnení úloh starostu mestskej časti, zástupcu starostu a prednostu miestneho úradu,
 • zostavovanie návrhu pracovného programu zástupcu starostu a prednostu miestneho úradu, organizovanie ich pracovných stretnutí vrátane zabezpečenia podkladov k týmto stretnutiam a vyhotovovanie záznamov z týchto stretnutí,
 • koordinovanie   predkladania   písomností   medzi   vedením   mestskej   časti   a oddeleniami miestneho úradu, vrátane formálnej kontroly úplnosti písomností,
 • spolupráca pri zabezpečení prijatia tuzemských a zahraničných delegácií v mestskej časti,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie zástupcu starostu a prednostu miestneho úradu,
 • príprava  a organizovanie  porád  prednostu  miestneho  úradu  a  samostatné  vyhotovovanie záznamov z týchto porád,
 • evidencia prijatých záznamov mestskej časti a odosielanie poštových zásielok,
 • prijímanie a odosielanie elektronických podaní mestskej časti,
 • zverejňovanie elektronických dokumentov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.


2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • min. úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť,
 • prax min. 3 roky v oblasti sekretárskych a asistenčných prác,
 • pokročilé ovládanie práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
 • dobrá znalosť slovenského jazyka a pravidiel slovenského pravopisu,
 • znalosť základných zásad spoločenského protokolu.


3. Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť,  zodpovednosť,  diskrétnosť,  flexibilnosť,  príjemné  vystupovanie,  kultivovaný písomný a slovný prejav, koordinačné schopnosti.

Výhodou:

 • znalosť fungovania územnej samosprávy,
 • znalosť pravidiel písania a úpravy písomností,
 • znalosť správy registratúry,
 • znalosť fungovania alebo práca s Ústredným portálom verejnej správy alebo informačným systémom na správu elektronických podaní.


4. Platové podmienky:
od 750 €/brutto - závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení.

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s poukázaním na min. 3- ročnú prax
 • súhlas  uchádzača  na použitie  osobných  údajov  pre účely oznámeného  voľného  pracovného miesta (tlačivo je zverejnené na webovom sídle mestskej časti),
 • na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača.


6. Termín nástupu: december 2019 alebo dohodou.

7. Pracovný pomer sa bude uzatvárať na dobu určitú.

8. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z:

 • ústnej časti - prezentácia osoby uchádzača a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie,
 • písomnej časti - overenie znalostí a zručností uchádzača.


9. Lehota  na podanie  žiadosti  o zaradenie  do výberového  konania  a ďalších  predkladaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 21. novembra 2019 vrátane na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo doručiť do podateľne miestneho úradu, alebo zaslať na emailovú adresu: adela.kovalcinova@kosicezapad.sk; lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu,
 • na obálku, alebo do emailu je potrebné uviesť text „Výberové konanie – referent Organizačno- právneho oddelenia“,
 • žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania,
 • Mestská časť Košice-Západ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované kvalifikačné a odborné predpoklady.


10. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:
Uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude termín a miesto výberového konania oznámené.

V Košiciach dňa 08.11.2019

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta
 

Dokumenty