Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Organizačno-právneho oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, oblasť vzťahov s verejnosťou Public relations (PR)

Starosta mestskej časti Košice-Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

1. Základné informácie pre záujemcov:

Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice.

Názov pracovného miesta: referent Organizačno-právneho oddelenia - oblasť vzťahov s verejnosťou Public relations (PR).

Hlavné úlohy, ktoré vykonáva referent: 

 • získava, spracováva, odovzdáva informácie a vysvetlenia pre verejnosť, masmédiá a iné inštitúcie
 • zhromažďuje podnety nahlásené obyvateľmi mestskej časti a postupuje ich na riešenie príslušným oddeleniam miestneho úradu
 • vykonáva monitoring médií a vyhodnocuje ho z hľadiska potrieb informovanosti starostu mestskej časti
 • zabezpečuje aktualizáciu a publikáciu informácií na webové sídlo mestskej časti a na sociálne siete
 • spolupracuje pri prezentácii a propagácii mestskej časti, pri príprave informačných a propagačných materiálov a poskytuje súčinnosť pri vydávaní informačného spravodaja mestskej časti
 • implementuje Komunikačnú stratégiu mestskej časti na roky 2019-2022 vrátane krízovej komunikácie.


2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • min. stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • min. 3-ročná prax vo verejnej správe


3. Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, samostatnosť, precíznosť, dôslednosť,
 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie.


4. Platové podmienky:

 • od 800 €/brutto - závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s poukázaním na min. 3- ročnú prax,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta (tlačivo je zverejnené na webovom sídle mestskej časti),
 • na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača.


6. Termín nástupu: september 2019 alebo dohodou.

7. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

 • Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z prezentácie osoby uchádzača a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.


8. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 16. augusta 2019 vrátane na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo doručiť do podateľne miestneho úradu, alebo zaslať na emailovú adresu: adela.kovalcinova@kosicezapad.sk; lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu
 • na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie - PR manažér“
 • žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania
 • Mestská časť Košice-Západ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 
9. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:

 • Uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude termín a miesto výberového konania oznámené.

 


Mgr. Marcel Vrchota v.r.
starosta MČ Košice-Západ

Dokumenty