Výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto referenta Oddelnia rozvoja


Starosta mestskej časti Košice-Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto referenta oddelenia rozvoja.

1. Základné informácie pre záujemcov:
Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice.

Hlavné úlohy, ktoré bude vykonávať referent oddelenia rozvoja:

a) vykonávanie činností na úseku organizovania aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ) najmä: koordinácia práce UoZ vykonávajúcich manuálne rutinné pracovné činnosti napr. pri údržbe verejnej zelene, pri zabezpečovaní čistoty verejných priestranstiev; monitorovanie a zhromažďovanie požiadaviek na pracovnú činnosť pri údržbe verejných priestranstiev, detských ihrísk a zariadení; na základe vlastných zistení a záverov z kontrolných dní čistoty príprava harmonogramu prác, na základe ktorého budú rozdeľované práce pre UoZ;

b) vykonávanie činností na úseku životného prostredia najmä: kontrola stavu zelene, čistoty verejných priestranstiev a peších komunikácií v mestskej časti a určovanie stanovíšť odpadových nádob, kontajnerov, veľkokapacitných kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho odpadu zo záhrad a chatových osád;

c) zabezpečovanie správy majetku mestskej časti na oddelení rozvoja najmä: monitoring a vypracovanie podkladov pre potreby opráv komunikácií, schodísk, chodníkov; vykonávanie administratívnych úkonov v súvislosti s prípravou podkladov z oddelenia rozvoja pre evidenciu v príslušnom informačnom systéme, a to najmä objednávok, faktúr, zmlúv, rôznych dokumentov k investičnému majetku v súlade s povahou obstarávaného majetku; zodpovednosť za výkon správy zvereného majetku.

2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
- minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou;
- aktívny vodič, vodičské oprávnenie skupiny B, úžitkový automobil N1 do 3,5 tony;
- Microsoft Excel – užívateľ;
- Microsoft Word – užívateľ;
- zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, zvládanie stresových situácií, komunikatívnosť, dobré orientačné schopnosti.

3. Iné kritéria a požiadavky:
- prax na obdobnej pozícii výhodou;
- skúsenosť so základnou ekonomickou agendou výhodou;
- skúsenosť s vedením základnej skladovej evidencie výhodou.

4. Platové podmienky:
- funkčný plat zamestnanca závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predpoklad od 850 €.

5. Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný štruktúrovaný životopis;
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania na voľné pracovné miesto (tlačivo je zverejnené na webovom sídle mestskej časti).

6. Termín nástupu: január 2023, alebo dohodou.

7. Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú.

8. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z ústnej časti - prezentácia osoby uchádzača a praxe.

9. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 30.11.2022 vrátane na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo doručiť do podateľne miestneho úradu, alebo zaslať na emailovú adresu: miestnyurad@kosicezapad.sk. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku, alebo do predmetu emailu je potrebné uviesť text „Výberové konanie – „referent oddelenia rozvoja“.

10. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky uvedené v tomto oznámení, pozve výberová komisia na výberové konanie s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

V Košiciach, dňa 15.11.2022

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

Zverejnené dňa: 16.11.2022

Dokumenty

Nastavenia cookies