Výberové konanie

Výberové konanie na pracovníka údržby Majetkového oddelenia miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ

Starosta mestskej časti Košice-Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pracovníka údržby Majetkového oddelenia.

1. Základné informácie pre záujemcov:

Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice.

Názov pracovného miesta: pracovník údržby Majetkového oddelenia.

Hlavné úlohy, ktoré vykonáva pracovník údržby Majetkového oddelenia:

 • poznanie technického stavu majetku mestskej časti a za týmto účelom realizovanie pravidelných obhliadok a zisťovanie jeho aktuálneho stavu a potreby opráv,
 • vedenie operatívnej evidencie potrebných opráv a to najmä exteriérového majetku,
 • samostatné zabezpečovanie údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku mestskej časti príp. spolupráca s ďalšími osobami,
 • vedenie pracovných strojov s prídavným zariadením napr. na kosenie, zametanie a odpratávanie snehu,
 • zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev najmä v okolí nehnuteľností, ktoré sú v správe, v nájme a vo vlastníctve mestskej časti,
 • zabezpečovanie starostlivosti o zeleň, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti  kosenie, hrabanie a udržiavanie čistoty,
 • zabezpečovanie čistoty malých odpadových košov v lokalite mestskej časti prostredníctvom pracovného dopravného prostriedku (počas zastupovania zamestnanca).


2. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou  technické zameranie napr.: elektrotechnika, strojníctvo, stavebníctvo,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • výhodou: odborná spôsobilosť na činnosti na technickom zariadení elektrickom podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.  odborná spôsobilosť na zváranie.


3. Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť.

4. Platové podmienky:

 • od 680 €/brutto  závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta.


6. Termín nástupu:

 • marec 2021.

7. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberové konanie pozostáva z ústnej časti - prezentácia osoby uchádzača.

8. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 31. 01.2021 vrátane na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo na emailovú adresu: miestnyurad@kosicezapad.sk. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku alebo do predmetu emailu je potrebné uviesť text „Výberové konanie - pracovník údržby“.

8. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky pozve výberová komisia na výberové konanie s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta

Dokumenty