Výberové konanie

Výberové konanie na referenta oddelenia rozvoja Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ

Starosta mestskej časti Košice-Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto referenta oddelenia rozvoja.

1. Základné informácie pre záujemcov:

Názov zamestnávateľa a miesto výkonu práce: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice.

Hlavné úlohy, ktoré bude vykonávať referent oddelenia rozvoja:
Investičná a inžinierska činnosť v štádiu prípravy a realizácie stavieb v réžii Mestskej časti Košice-Západ najmä:

 • zabezpečovať dokumentáciu stavieb pozemných komunikácií v etape prípravy až po ukončenie stavieb
 • pripravovať stanoviská k projektovej dokumentácii, územným a stavebným konaniam ako dotknutý orgán a ako účastník konania
 • kontrolovať dodržiavanie podmienok vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení v súlade so stavebným zákonom
 • prejednávať a pripravovať stanoviská k predkladanej projektovej dokumentácii na výstavbu, opravu a údržbu detských ihrísk v mestskej časti
 • spolupracovať pri výstavbe a oprave detských a športových ihrísk
 • prejednávať a pripravovať stanoviská k predkladanej projektovej dokumentácii na výsadbu a obnovu zelene, krovín a stromov v mestskej časti
 • vydávať stanoviská k zámerom, dokumentáciám a majetkoprávnym vysporiadaniam majetku mesta Košice.

2. Požadované odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Stavebná fakulta
 • 3-ročná prax v oblasti stavebníctva
 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.

3. Počítačové znalosti

 • MS Office
 • výhodou: GISPLAN, Autocad, Acrobat reader.

4. Jazykové znalosti

 • výhodou: ovládanie anglického jazyka na úrovni B2.


5. Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, organizačné schopnosti, uvažovanie v súvislostiach, precíznosť a dôslednosť, komunikatívnosť a asertivita, schopnosť zvládať záťažové situácie.


6. Platové podmienky:

 • minimálne 1 000 €/mesačne
 • funkčný plat zamestnanca závisí od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Termín nástupu: jún 2019 alebo dohodou.

8. Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis s poukázaním na min. 3- ročnú prax v oblasti stavebníctva
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta (tlačivo je zverejnené na webovom sídle mestskej časti)
 • na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača.

9. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

 • výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady
 • výberové konanie pozostáva z prezentácie osoby uchádzača a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.

10. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 3. mája 2019 vrátane na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, alebo doručiť do podateľne miestneho úradu, alebo zaslať na emailovú adresu: adela.kovalcinova@kosicezapad.sk; lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu
 • na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie - referent oddelenia rozvoja“
 • žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania
 • Mestská časť Košice-Západ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 11. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania:

 • uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude termín a miesto výberového konania oznámené.


Mgr. Marcel Vrchota v.r.
starosta MČ Košice-Západ