VI. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 17. septembra 2019 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Slovo pre verejnosť
6. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica-Západ na území mestskej časti za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 bod č. 6
7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
8. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom od IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 8
9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 25.6.2019 do 17.9.2019 bod č. 9
10. Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ k 30.06.2019 bod č. 10
11. Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Západ bod č. 11
12. Informácia o úprave č. 2 a č. 3 programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2019 bod č. 12
13. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice-Západ v 1. polroku  2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií bod č. 13
14. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2019 (za 1. polrok 2019) bod č. 14
15. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, medzi Mestskou časťou Košice-Západ a spoločnosťou INTRADE KOŠICE, s.r.o., k časti parcely č. 2951/1 v lokalite križovatka Toryská – Pražská, Košice bod č. 15
16. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v majetku Mestskej časti Košice-Západ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. bod č. 16
17. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ – vydanie úplného znenia bod č. 17
18. Interpelácie poslancov 
19. Rôzne 
20. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota