VI. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 17.09.2019

Informácie

Uznesenia prijaté na VI. zasadnutí MZ 17.09.2019 Súbor pdf(264.9 kB)

Zápisnica z VI. zasadnutia MZ 17.09.2019 Súbor pdf(525.98 kB)

Hlasovanie poslancov na VI. zasadnutí MZ17.09.2019 Súbor pdf(182.08 kB)

Odpoveď na interpeláciu č.7 Súbor pdf(317.76 kB)

Odpoveď na interpeláciu č.8 Súbor pdf(322.85 kB)

Odpoveď na interpeláciu č.9 Súbor pdf(314.84 kB)

Odpoveď na interpeláciu č.10 Súbor pdf(318.77 kB)

Odpoveď na interpeláciu č.11 Súbor pdf(327.17 kB)

Videozáznam z VI. zasadnutia MZ 17.09.2019


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 17. septembra 2019 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Slovo pre verejnosť
6. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica-Západ na území mestskej časti za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 bod č. 6
7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
8. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom od IV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 8
9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 25.6.2019 do 17.9.2019 bod č. 9
10. Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ k 30.06.2019 bod č. 10
11. Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Západ bod č. 11
12. Informácia o úprave č. 2 a č. 3 programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2019 bod č. 12
13. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice-Západ v 1. polroku  2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií bod č. 13
14. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2019 (za 1. polrok 2019) bod č. 14
15. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, medzi Mestskou časťou Košice-Západ a spoločnosťou INTRADE KOŠICE, s.r.o., k časti parcely č. 2951/1 v lokalite križovatka Toryská – Pražská, Košice bod č. 15
16. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v majetku Mestskej časti Košice-Západ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. bod č. 16
17. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ – vydanie úplného znenia bod č. 17
18. Interpelácie poslancov 
19. Rôzne 
20. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota