VI. rokovanie miestneho zastupiteľstva

Poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ sa na svojom utorkovom (4.10.) rokovaní vrátili k dvom bodom z predchádzajúceho septembrového zasadnutia. Prerokovali a schválili návrh zmeny programového rozpočtu, ako aj finančný transfer pre košickú Správu mestskej zelene. V jeho rámci dôjde k sanácii zelene zdevastovanej parkujúcimi vozidlami na uliciach Šafárikova a Rožňavská. Realizované budú spevnené plochy zelene s alternatívnym parkovaním vozidiel a so zabránením ďalšieho poškodzovania zelene.

Poslanci rozhodli aj o navýšení finančných prostriedkov na dopravné značenie - vyznačením parkovacích miest na viacerých uliciach sídliska tak dôjde k racionalizácii a lepšej organizácii parkovania.

Zastupiteľstvo kladne rozhodlo aj o zriadení štatútu peňažného fondu pre občanov obytného súboru Grot IV Košice, ktorý by mal umožniť združovať finančné prostriedky pre dokončenie pozemných komunikácií a následnú kolaudáciu novopostavených rodinných domov v tejto lokalite v horizonte do troch rokov.

Zastupiteľstvo zvolilo nového predsedu komisie životného prostredia, ktorým sa stal Ing. Štefan Korpa. Schválení boli tiež ďalší traja sobášiaci poslanci, a to Ing. Peter Turák, Mgr. Jozef Bojčik, MPH a Ing. Martina Dutková, PhD.

Program VI. rokovania MZ

http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/program-v-rokovania-mz-13092011-0/

Uznesenia VI. rokovania MZ

http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/funkcne-obdobie-2010-2014/