V. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva zvolávam

V. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ na deň 20. augusta 2019 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod, v zasadačke na 2. poschodí  Miestneho úradu mestskej časti  Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Slovo pre verejnosť
6. Schválenie účelových finančných prostriedkov z Mesta Košice v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129 a č. 131 bod č. 6
7. Voľba člena Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja a voľba člena Komisie legislatívno-právnej a sociálnej
8. Záver

Mgr. Marcel Vrchota