Územný plán mesta Košice - správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Obstarávateľ Mesto Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 13.04.2018 Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice".