Ustanovujúce zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 10.12.2018

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, v spojitosti s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ zvolávam

Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ,

na deň 10.12.2018 (pondelok) so začiatkom o 15.00 hod.
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:
 

Slávnostná časť - obradná sieň

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu mestskej časti
 
PRESTÁVKA
 

Pracovná časť - zasadačka na 2. poschodí 

7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

8.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
9. Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb do orgánov samosprávy mestskej časti
10. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
11. Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
12. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva a voľba ich predsedov
13. Schválenie sobášiacich poslancov bod č. 13
14. Určenie platu starostu mestskej časti
15. Náhrada platu Ing. Jánovi Jakubovovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 bod č. 15
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 1. polrok 2019 bod č. 16
17. Záver

 

Ing. Ján Jakubov