Ustanovujúce zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 25.11.2022

Informácie

Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí MZ 25.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MZ 25.11.2022

Hlasovanie poslancov naustanovujúcom zasadnutí MZ 25.11.2022


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, v spojitosti s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ,

na deň 25. novembra 2022 (piatok) so začiatkom o 15.30 hod.

Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ,Trieda SNP č. 39, Košice s týmto programom:

 

 Slávnostná časť – obradná sieň
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu starostu mestskej časti a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva
6. Príhovor starostu mestskej časti
 Pracovná časť – zasadačka na 2. poschodí
7. Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
9. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva
10. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 10
11. Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov

 bod č. 11

12. Zriadenie komisií a určenie obsahovej náplne ich práce

 bod č. 12

13. Voľba predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov bod č. 13
14. Voľba členov redakčnej rady občasníka Terasa bod č. 14
15. Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca bod č. 15
16. Určenie platu starostu mestskej časti bod č. 16
17. Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva bod č. 17
18. Záver

(Medzi slávnostnou časťou a pracovnou časťou ustanovujúceho zasadnutia je plánovaná prestávka.)

Mgr. Marcel Vrchota

 

Nastavenia cookies