Určenie volebných obvodov

Miestne zastupiteľstvo v Mestskej časti Košice - Západ podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 250-12/06-2018 zo dňa 12.06.2018 určilo, že Miestne zastupiteľstvo v Mestskej časti Košice - Západ bude mať 13 poslancov, ktorí sa budú voliť v 4 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa územie Lunika I a II, budú zvolení 3 poslanci.
Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa územie Lunika III a IV, budú zvolení 3 poslanci.
Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa územie Lunika V a VI, budú zvolení 3 poslanci.
Vo volebnom obvode číslo 4, ktorý zahŕňa územie Lunika VII, VIII a IBV, budú zvolení 4 poslanci.

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Uznesenie č. 249-12/06-2018   určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice - Západ na funkčné obdobie 2018 - 2022

Uznesenie č. 250-12/06-2018   určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Katalóg ulíc a Luníkov

Grafické znázornenie volebných obvodov