Átrium klub privítal milovníkov umeleckého slova

„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“

J. Čajková

           

            26. a 28. marca 2019 zavítali do priestorov Átria klubu MČ Košice-Západ v Košiciach mladí recitátori, aby predviedli svoje recitačné umenie na 65. ročníku okresnej súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie ZŠ Košice – okolie Hviezdoslavov Kubín.

 

            Súťažilo sa v troch kategóriách, zvlášť v próze a zvlášť v poézii. Mladí recitátori merali cestu do Košíc z 30 škôl v okrese. Celkovo sa o víťazstvo uchádzalo 66 recitátorov v próze a 63 recitátorov v poézii. Prišli nielen ostrieľaní recitátori, ale aj nové talenty, najmä v najmladšej kategórii žiakov 2. až 4. ročníka. Prvým predpokladom, aby zabodovali u odbornej poroty, bol vhodný výber textu podľa veku a typu recitátora.  Ďalšími kritériami hodnotenia boli napr. myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,  originalita a objavnosť prednášaného textu a správne pochopenie obsahu a zmyslu, hlasová a rečová technika recitátora – čistá výslovnosť, správna artikulácia a pod., pôsobenie recitátora ako osobnosti či originálnosť recitátora a jeho výkonu. To všetko si dôkladne všímala odborná porota zložená z učiteliek, ktoré sa roky venujú detskému umeleckému prednesu a majú s ním bohaté skúsenosti. Tá v závere skonštatovala, že  úroveň prednesov má z roka na rok stúpajúcu tendenciu. Väčšina textov bola veku primeraná, od renomovaných autorov s vysokou umeleckou úrovňou. Prednášajúci boli zväčša s textami stotožnení a rozumeli im. Preto – najmä súťažiaci v III. kategórii – pôsobili uvoľnene a sebaisto. Tu mala porota najťažšie rozhodovanie, nakoľko úroveň prednesov bola vysoká a značne vyrovnaná. V próze preto odporučila na postup do krajského kola až dve recitátorky. V každej kategórii okrem hlavných cien udelila aj viacero „zemiakových“ medailí. Pedagógovia, ktorí pracovali s recitátormi, veľmi dobre poznajú svojich žiakov a toto sa kladne odzrkadlilo na ich výkonoch. Verí, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným  recitátorom, ako aj ich pedagógom či rodičom, ktorí im pomáhajú odhaľovať krásu umeleckého slova. Rovnako aj odbornej porote, ktorá to nikdy nemá pri rozhodovaní ľahké.

            Organizátorom  súťaže z poverenia Okresného úradu Košice-odboru školstva bola, ako po minulé roky, Základná škola v Malej Ide. Zaslúžila sa o celkový zdarný priebeh, občerstvenie, diplomy a  knižné odmeny pre víťazov. Tie prišiel víťazom kategórie poézie osobne odovzdať starosta MČ Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota, ktorý zároveň poblahoželal všetkým prítomným učiteľom k ich sviatku – Dňu učiteľov. Vzdal tým poctu pedagógom i mladým recitátorom.

            Veľké poďakovanie patrí aj pracovníkom Átrium klubu MČ Košice-Západ, ktorí ako spoluorganizátori podujatia poskytli nezištnú pomoc pri zastrešení a organizácii súťaže. Tešíme sa na stretnutie zasa o rok.

 

Mgr. Alžbeta Ličková

ZŠ Malá Ida