Terasa privítala partnerov z Městského obvodu Ostrava - Jih

Stalo sa už užitočnou a pozitívnou tradíciou, že zástupcovia Mestskej časti Košice - Západ prostredníctvom pravidelných pracovno-spoločenských stretnutí udržujú nadštandardné pracovné, ale aj priateľské vzťahy so zástupcami svojich partnerských mestských častí. Jednou z nich je aj tzv. Městský obvod Ostrava - Jih, ktorého delegácia nás poctila svojou návštevou v dňoch 20. až 22. júna 2018.

V rámci spoločného trojdňového programu bolo najdôležitejšou časťou návštevy pracovné stretnutie oboch delegácií na pôde Miestneho úradu MČ Košice - Západ vo štvrtok 21.06.2018, na ktorom sme našim českým kolegom predstavili kľúčové investičné projekty, akými sú rekonštrukcia električkových tratí na Triede SNP, nepretržitá obnova parkov a zelených verejných priestranstiev, revitalizácia a výstavba športovísk, humanizácia a uzamykanie kontajnerovísk, či výstavba nových parkovacích miest na Terase.

Partnerov tiež zaujímala pôsobnosť našej mestskej časti v sociálnej oblasti, kde boli témou najmä sociálne služby poskytované v rámci zariadenia opatrovateľskej služby, ako aj naše aktivity v rámci denného centra, vrátane nového Centra pre rodičov s deťmi „Terasáčik“.

Priatelia z mestského obvodu Ostrava - Jih veľmi pozitívne hodnotili kultúrne a športové podujatia, ktoré sa aj medzi obyvateľmi našej mestskej časti stali mimoriadne populárnymi. V rámci prezentácie sme sa pochválili najmä každoročným 10-dňovým úspešným festivalom Dni Terasy, sériou podujatí pod názvom Beach Plaza Terasa, ako aj špecifickou akciou organizovanou počas Európskeho dňa mobility „Ulica (ne)má šancu!“. Nemohli sme opomenúť ani pre Terasu jedinečnú sériu koncertov Prima Musica Pyramida a populárne remeselné a Vianočné trhy na Terase.

Zamestnanci príslušných oddelení miestneho úradu prítomní na pracovnom stretnutí tiež požiadali kolegov z Ostravy o objasnenie viacerých aspektov prípravy a implementácie tzv. participatívneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého obyvatelia Ostravského Juhu už dnes rozhodujú o svojich obľúbených investíciách a ich realizácii. Mestská časť Košice-Západ sa otázkou participatívneho rozpočtu a jeho uplatnenia v podmienkach našej samosprávy začína rovnako intenzívne zaoberať, preto sme privítali pozvanie našich českých kolegov na pracovné stretnutie na pôde Městského obvodu Ostrava - Jih za účelom zoznámenia sa s praktickou realizáciou už fungujúceho participatívneho rozpočtovania v podmienkach konkrétnej samosprávy.

Na konci návštevy v Košiciach obe strany konštatovali úprimnú radosť z ďalšieho priateľského stretnutia, ktoré prinieslo opäť veľké množstvo podnetov a vzájomných inšpirácií.

Členmi delegácie Městského obvodu Ostrava - Jih boli Bc. Martin Bednář, starosta MO Ostrava - Jih, Ing. Hana Tichánková - místostarostka MO Ostrava - Jih, RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta MO Ostrava - Jih, Ing. Otakar Šimík, člen rady MO Ostrava - Jih a Mgr. Petr Mentlík, tajomník úradu MO Ostrava - Jih. Partnerov sprevádzali za Mestskú časť Košice - Západ jej starosta Ing. Ján Jakubov, zástupca starostu Ing. Andrej Sitkár a prednostka Miestneho úradu MČ Košice - Západ Ing. Andrea Hildebrand.