Súčasnosť a perspektívy: Ako bude vyzerať Terasa o 50 rokov ?

Prečo bol pre Terasu pôvodne navrhnutý názov „Nové mesto“? Ako sa naplnili predstavy architektov a urbanistov pri plánovaní Terasy a aký je súčasný stav sídliska? Má Mestská časť Košice - Západ jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať Terasa o ďalších 50 rokov ?

Toto sú len tri z množstva otázok, na ktoré odpovedá zborník prednášok  „Architektonický a urbanistický vývoj Terasy za  50 rokov a súčasné výzvy rozvoja“. Unikátna publikácia, ktorú v týchto dňoch vydala mestská časť, je výstupom z rovnomenného seminára konaného v júni 2012. Jeho hlavným cieľom bolo pri príležitosti jubilea Terasy zhodnotiť pôvodnú koncepciu rozvoja sídliska a zároveň diskutovať o riešení súčasných problémov a o jeho ďalšom rozvoji. 

Zborník pozostáva z troch častí. Prvá prezentuje víťazné návrhy ideových architektonických súťaží týkajúcich sa využitia nefunkčného objektu bývalého kina Družba a čo najvhodnejšieho usporiadania pešieho ťahu spájajúceho Terasu s historickým centrom mesta. Hlavnú časť zborníka tvoria pútavé príspevky prednášajúcich venované trom oblastiam: urbanizmu a architektúre, zeleni a verejným priestranstvám a komunitám. Ing. arch. Petronela Királyová za Útvar hlavného architekta mesta Košice zhodnotila uplynulé desaťročia práce urbanistov a architektov na Terase.  Vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania FA STU v Bratislave prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. predstavil súčasné trendy pri budovaní urbanistických celkov mestách. To, že zeleň na Terase je jednou z najkvalitnejšie založených v rámci mesta Košice, vyzdvihol vo svojom príspevku projektant Správy mestskej zelene v Košiciach Ing. Peter Bali,PhD..
 
Príklady zapojenia sa verejnosti pri rozhodovaní o zmene miest, kde žijeme, prezentovala Ing. Arch. Zora Pauliniová. Na túto tému nadviazal príspevok Ing. Blanky Berkyovej a Christiana Potirona o tom, ako sa vďaka projektu SPOTS aj Košičania aktívne zapájajú do premien verejného priestranstva priamo pod ich oknami. Sociológ Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., ktorý pôsobí v národných štruktúrach UNESCO, prezentoval procesy ovplyvňujúce nové podoby fungovania sídlisk.Záver publikácie je venovaný odporúčaniam pri usmerňovaní rozvoja na území Terasy, ktoré účastníci seminára adresovali Mestu Košice a Mestskej časti Košice - Západ. Tie budú východiskom pri plánovaní ďalšieho rozvoja sídliska.

Zborník bol vydaný v rámci projektu „Na Západe po 50 rokoch“, ktorý je  spolufinancovaný z dotačného programu 3.2 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 Ministerstva kultúry SR. Prístupný je tiež v  elektronickej podobe - môžete si ho pozrieť kliknutím na odkaz: http://www.kosicezapad.sk/PDF/Zbornik.pdf.