Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, vydáva "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025", ktorý predložil obstarávateľ Mesto Košice.

Dokumenty