Stanovisko MČ Košice - Západ k Územnému plánu mesta Košice - koncept riešenia

Stanovisko Mestskej časti Košice - Západ:

Hlavným cieľom predloženej územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“,  je stanoviť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v nadväznosti na okolité územie. Stanoviť prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, zásady starostlivosti o životné prostredie. Úlohou dokumentu je stanoviť zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia.
Navrhovaný koncept územného plánu mesta Košice sa dotýka celého mesta Košice ako i jednotlivých mestských častí, reaguje na potreby zmien funkčného využitia územia aglomerácie. Ide o zosúladenie záujmov mesta so záujmami právnických a fyzických osôb a striktné určenie priorít v špecifikovanom území.

Mestská časť Košice - Západ preferuje a súhlasí s   konceptom strategického dokumentu: „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia variant B“, nakoľko plní ekostabilizačnú funkciu z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny a rešpektuje výstupy strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Mestskej časti Košice - Západ na zvyšovanie častosti a intenzity horúčav“.

Považujeme za potrebné zdôrazniť potrebu zachovania funkcie verejnej zelene na súčasných zelených plochách našej mestskej časti, v prípade potreby preklasifikovať tieto zelené plochy na verejnú zeleň. Oblasť Borovicového hája zachovať ako verejnú zeleň s možnosťou parkovej úpravy tejto lokality ako oddychovej a rekreačnej zóny. Dôraz kladieme aj na potrebu zastabilizovania územia našej mestskej s maximálnym obmedzením ďalšej bytovej výstavby, avšak s možnosťou budovania doplnkových stavieb pre zlepšenie kvality bývania ako sú napríklad parkovacie domy, športoviská, kultúrne ustanovizne a ostatná občianska vybavenosť, s maximálnym dôrazom na zachovanie jestvujúcej zelene a udržanie, respektíve zlepšenie kvality životného prostredia. Žiadame dokument „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“ dopracovať do rozsahu dopravného generelu s dôrazom na zabezpečenie dostatočnej kapacity dopravných koridorov pre mestskú hromadnú dopravu, individuálnu automobilovú dopravu, cyklodopravu a chodcov v našej mestskej časti s prirodzeným a plynulým prepojením na susedné mestské časti.

Ing. Ján Jakubov - starosta MČ Košice - Západ

Dokumenty