Sobášne dni 2020

Určenie dní, hodín a úradnej miestnosti na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Košice-Západ na rok 2020

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov, príslušným k vykonávaniu občianskych sobášov je Mestská časť Košice-Západ.

V tejto súvislosti určujem:
 

  1. Sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2019 tak, ako je uvedené v prílohe č. 1.
  2. Za miestnosť na uzavretie manželstva – obradnú sieň v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice.


Uzavretie manželstva mimo určenej doby, určených dní, hodín a mimo úradne určenej miestnosti podlieha správnemu poplatku podľa položky 18 zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskoršom znení a príspevkom v zmysle uznesenia MZ č. 46 – 14/06 – 2011 a uznesenia MZ č. 32-28/04-2015

Príloha č. 1:

Stanovenie sobášnych dní a hodín na rok 2020

Piatok
Sobášne hodiny stanovujem od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 
10. január 2020
24. január 2020
07. február 2020
21. február 2020
06. marec 2020
20. marec 2020
24. apríl 2020
22. máj 2020
05. jún 2020
26. jún 2020
03.júl 2020
17. júl 2020
31. júl 2020
14.august 2020
28. august 2020
11. september 2020
25. september 2020
09. október 2020
23. október 2020
06. november 2020
04. december 2020
18. december 2020


Sobota
Sobášne hodiny stanovujem od 12.00 hod. do 14.00 hod.
 
18. január 2020
15. február 2020
14. marec 2020
28. marec 2020
04. apríl 2020
18. apríl 2020
16. máj 2020
30. máj 2020
13. jún 2020
20. jún 2020
11. júl 2020
25. júl 2020
08.august 2020
22. august 2020
05.september 2020
19. september 2020
03. október 2020
17. október 2020
14. november 2020
28. november 2020
12.december 2020

V Košiciach, dňa 14.08. 2019

Mgr. Marcel Vrchota v.r.