Sobášne dni 2019

Určenie dní, hodín a úradnej miestnosti na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Košice - Západ na rok 2019


V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov, príslušným k vykonávaniu občianskych sobášov je Mestská časť Košice - Západ.
V tejto súvislosti určujem:

  1. Sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice - Západ na rok 2019 tak, ako je uvedené v prílohe č. 1.
  2. Za miestnosť na uzavretie manželstva - obradnú sieň v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, Košice.


Uzavretie manželstva mimo určenej doby, určených dní, hodín a mimo úradne určenej miestnosti podlieha správnemu poplatku podľa položky 18 zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskoršom znení a príspevkom v zmysle uznesenia MZ č. 46 - 14/06 - 2011 a uznesenia č. 32 - 28/04 - 2015.

Piatok
Sobášne hodiny stanovujem od 13.00 hod. do 15.00 hod.

18. január 2019
15. február 2019
15. marec 2019
12. apríl 2019
03. máj 2019
31. máj 2019
14. jún 2019
19. júl 2019
16. august 2019
13. september 2019
11. október 2019
15. november 2019
06. december 2019

 

Sobota
Sobášne hodiny stanovujem od 12.00 hod. do 14.00 hod.

12. január 2019
26. január 2019
09. február 2019
23. február 2019
09. marec 2019
23. marec 2019
06. apríl 2019
27. apríl 2019
11. máj 2019
25. máj 2019
08. jún 2019
22. jún 2019
13. júl 2019
27. júl 2019
10. august 2019
24. august 2019
07. september 2019
21. september 2019
05. október 2019
19. október 2019
09. november 2019
23. november 2019
14. december 2019