Slávnostné zasadnutie MZ

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova v spojitosti s § 15 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, čl. II ods. 8 a čl. III ods. 7 Zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

Slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ

na deň 20.mája 2014 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. 

vo Veľkej sále Átrium klubu, Zuzkin park č.4 v Košiciach s programom:

Odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ a starostu Mestskej časti Košice - Západ

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.