Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice

Rozhodnutie Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - Obytný súbor NT3, Košice.

Dokumenty