Rokovali miestni poslanci Terasy

Dňa 20. februára 2018 sa konalo už v poradí XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, v rámci ktorého miestni poslanci prerokovali viacero dôležitých bodov. V úvode rokovania vystúpil veliteľ Mestskej polície Košice - stanica Západ, pán Ing. Vladimír Šolc so svojou správou o činnosti mestskej polície na území našej mestskej časti za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017. Správou informoval o svojej činnosti tiež starosta mestskej časti, pán Ing. Ján Jakubov. Poslanci diskutovali aj o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice – Západ v 2. polroku 2017 a uzniesli sa aj na schválení všeobecne záväzného nariadenia o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na Laboreckej ulici. Pôsobenie a aktivity nášho denného centra, ako aj materského centra Delfínik za rok 2017 boli takisto predmetom informačnej správy predloženej na rokovanie zastupiteľstva.
V oblasti rozvoja a výstavby zarezonovalo schválenie zámeny časti pozemkov v lokalite Grot medzi Mestskou časťou Košice - Západ a spoločnosťou Rezidencia BELVEDERE s.r.o. Potreba tejto zámeny vyplývala zo schválenej zmeny územného plánu v dotknutej lokalite poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Košice, ktorou došlo k zmene z viacpodlažnej zástavby na málopodlažnú zástavbu rodinných domov. Táto zmena územného plánu si vyžaduje aj zmenu stavby, vrátane zmeny polohy chodníkov, čím tiež vznikla potreba zámeny pozemkov v danej lokalite.
V závere rokovania zastupiteľstva poslanci schválili udelenie Ceny mestskej časti Košice-Západ trom jednotlivcom a jednému kolektívu. Ceny si prevezmú na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ dňa 15. mája 2018.