Revitalizácia parku Gudernova

V týchto dňoch sa začali práce na obnove parku na Gudernovej ulici, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie chodníkov, obnove fontány, osadení lavičiek, dvoch malých zdrojov pitnej vody (takzvaných pitníkov) a ďalšieho mobiliáru. Na základe verejného obstarávania sa zhotoviteľom stala firma Strabag, a.s., ktorá je v zmysle platnej zmluvy o dielo povinná ukončiť dielo do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Celkové rozpočtované náklady sú takmer 107 tisíc eur, z tejto čiastky až 95 % hradí Európska únia a štátny rozpočet. Veríme, že po úspešnom ukončení stavby sa tento park stane ďalším príjemným oddychovým miestom pre obyvateľov Terasy.