Majetok a financie

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ č. 147-13/12-2016 dňa 13.12.2016.

Dokumenty