Program XX. rokovania MZ 16.07.2013

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a §51 Zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zvolávam

XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 16.07.2013 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke miestneho zastupiteľstva  na 1. poschodí  Miestneho úradu Mestskej časti  Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11  Košice,  s týmto programom:

 

1.
Otvorenie
 
1.1
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 
1.2
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 
2.
Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca
 
2.1
Informácia o zániku mandátu poslanca
 
2.2
Správa mandátovej komisie
 
2.3
Zloženie sľubu nového poslanca miestneho zastupiteľstva
 
3.
Schválenie programu rokovania
 
4.
Voľba člena miestnej rady
 
5.
Voľby členov stálych komisií miestneho zastupiteľstva
 
6.
Záver
 

 

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.