Program XXX. rokovania MZ 24.11.2014

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 2 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 24.11.2014 (pondelok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke MZ na  1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie 

1.1

Voľba návrhovej a mandátovej komisie
1.2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca
2.1 Informácia o zániku mandátu poslanca
2.2 Správa mandátovej komisie 
2.3 Zloženie sľubu nového poslanca miestneho zastupiteľstva
3. Záver 

 RNDr. Rudolf Bauer, PhD.