Program XXIX. rokovania MZ 23.09.2014

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 2 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 23.09.2014 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke MZ na  1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie 

1.1

Schválenie programu rokovania 
1.2 Schválenie volebnej komisie 
1.3 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie do 23.09. 2014

bod č. 2

3. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia 
4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.01. do 30.06. 2014  bod č. 4
5. Kontrolná oblasť
5.1 Správa miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od XXVII. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ

bod č. 5.1

5.2 Opatrenia k zisteným nedostatkom pri kontrole dotácií z rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2011 a 2012

bod č. 5.2

5.3 Informácia o  vykonaných externých  kontrolách v MČ Košice - Západ  v roku 2014 bod č. 5.3
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ k 30.6. 2014 bod č. 6
7.

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice - Západ  v lokalite Obvodového centra Terasa  spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienok  obchodnej verejnej súťaže

bod č. 7

8. Doplnok č. 6  VZN Mestskej časti Košice -  Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou  Košice – Západ bod č. 8
9. Doplnok č. 2  VZN Mestskej časti Košice - Západ  č. 3/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II

bod č. 9

10. Informácia o investíciách v mestskej časti
10.1 Nehnuteľnosť bývalé kino Družba

bod č. 10.1

10.2 Investičná výstavba na Bardejovskej ulici

bod č. 10.2

11. Interpelácie poslancov 
12. Dopyty poslancov 
13. Rôzne 
14. Záver 

 RNDr. Rudolf Bauer, PhD.