Program XXIII. rokovania MZ 10.12.2013

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 10.12.2013 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod.  v zasadačke č.205 na 2. poschodí  Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie 

1.1

Schválenie programu rokovania 
1.2 Schválenie návrhovej komisie 
1.3 Schválenie volebnej komisie 
1.4 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Prehľad plnenia uznesení  za obdobie od  XIX. zasadnutia MZ Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 2

3. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4. Správa miestnej kontrolórky  Mestskej časti Košice - Západ
4.1 Správa miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od XXI. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ bod č. 4.1
4.2 Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2014 bod č. 4.2
5. Rozpočet Mestskej časti Košice - Západ
5.1 Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2014 - 2016

bod č. 5.1

5.2 Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2014 - 2016 bod č. 5.2
5.3 Návrh Dotačného program Mestskej časti Košice - Západ Terasa 2014 bod č. 5.3 
5.4 Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ 2013 bod č. 5.4
6.

Majetková oblasť

6.1 Prevod nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa bod č. 6.1
6.2 Zámer prenajať pozemok pod stavbou „Obytný súbor Grot IV, Košice - dodatočné povolenie  stavby - komunikácia M07 časť A1

bod č. 6.2

7.

Správa o prijatých opatreniach ku kontrolným zisteniam miestnej kontrolórky v správe zo dňa 12.9. 2013

Stanovisko miestnej kontrolórky k správe

 
8. Správa o stave vymáhania a pohľadávok Mestskej časti Košice - Západ ku dňu 30.9. 2013 

bod č. 8

9. Správa o činnosti Denného centra (kluby dôchodcov) a Materského centra MČ Košice - Západ  za obdobie od 01.01. do 30.11. 2013

bod č. 9

10. Voľby prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2014 - 2017

bod č. 10

11. Personálne otázky - komisie miestneho zastupiteľstva  
12. Časový plán rokovaní orgánov samosprávy mestskej časti  v prvom polroku 2014 bod č. 12
13. Interpelácie poslancov 
14. Dopyty poslancov 
15. Rôzne 
16. Záver 

 RNDr. Rudolf Bauer, PhD.