Program XXIV. rokovania MZ 25.02.2014

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 25.02.2014 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č.205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie 

1.1

Schválenie programu rokovania 
1.2 Schválenie volebnej komisie 
1.3 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie do 25.2. 2014

bod č. 2

3. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 1.7. do 31.12. 2013 bod č. 4
5. Správa miestnej kontrolórky  Mestskej časti Košice - Západ
5.1 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ  bod č. 5.1 
5.2 Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ za rok 2013  bod č. 5.2 
6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

bod č. 6

7. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ 2014 bod č. 7
8. Žiadosti o poskytnutie dotácií/transferu pre Správu Mestskej Zelene v Košiciach podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ bod č. 8
9.

Majetková oblasť

9.1 Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti nehnuteľnosti na Trieda SNP 24 v Košiciach pre Občianske združenie DIVADLO NEON, zníženie výšky nájomného bod č. 9.1
9.2 Nájomná zmluva na parcelu č. 4770/2 k.ú. Terasa, k stavbe "Obytný súbor  GROT IV, Košice - dodatočné povolenie stavby, komunikácia MO 7 časť A 1“

bod č. 9.2

10. Interpelácie poslancov 
11. Dopyty poslancov 
12. Rôzne 
13. Záver 

 RNDr. Rudolf Bauer, PhD.