Program XXII. rokovania MZ 12.06.2018

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 12.06.2018 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie 

2.

Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5 Informácia o plánovanej výstavbe bytového domu na Bernolákovej ulici, ústna informácia
6. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 6
7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
8. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve, ústna informácia
9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 20.2.2018 do 12.6.2018 bod č. 9
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2018 bod č. 10
11. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu za rok 2017 bod č. 11
12. Záverečný účet mestskej časti Košice – Západ za rok 2017 bod č. 12
13. Informácia o úprave č. 1 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2018 bod č. 13
14. Žiadosti o poskytnutie dotácie na 2. polrok 2018 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií bod č. 14
15. Zásady udeľovania ocenení Mestskej časti Košice – Západ  bod č. 15
16. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Západ na funkčné obdobie 2018 – 2022 bod č. 16
17. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 bod č. 17
18. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica s Katarínou Oravcovou a RNDr. Lenkou Mikulovou bod č. 18
19. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica s Ing. Jánom Zaicom a Ing. Veronikou Zaicovou bod č. 19
20. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v majetku mestskej časti Košice - Západ v prospech Východoslovenská distribučná a.s. bod č. 20
21. Interpelácie poslancov 

22.

Dopyty poslancov 
23. Rôzne 
24. Záver 

Ing. Ján Jakubov