Program XX. rokovania MZ 20.02.2018

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 20.02.2018 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie 

2.

Schválenie programu rokovania 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 bod č. 05
6. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od XIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 06
7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice - Západ za rok 2017

bod č. 08

9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti Košice - Západ od 12.12.2017 do 20.2.2018

bod č. 09

bod č. 09 doplnenie

10. Informácia o úprave č. 6 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 bod č. 10
11. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice – Západ v 2. polroku 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií

bod č. 11

12. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 - 2019  za rok 2017 bod č. 12
13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  Košice - Západ č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na Laboreckej ulici č.  2 v Košiciach bod č. 13
14. Správa o činnosti Denného centra mestskej časti Košice-Západ a Materského centra Delfínik za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017   bod č. 14
15. Zámena časti pozemkov v katastrálnom území Terasa medzi Mestskou časťou Košice – Západ a spoločnosťou Rezidencia BELVEDERE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa bod č. 15
16. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ v roku 2018 bod č. 16
17. Interpelácie poslancov 

18.

Dopyty poslancov 
19. Rôzne 
20. Záver 

Ing. Ján Jakubov