Program XXI. rokovania MZ 24.09.2013

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 24.09. 2013 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke miestneho zastupiteľstva na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania  
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Voľba mandátovej komisie  
1.4 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
2. Prehľad plnenia uznesení  za obdobie od  XIX. zasadnutia MZ Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 2

3. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice - Stanice Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.01. do 30.06.2013

bod č. 4

5. Správa miestnej kontrolórky  Mestskej časti Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od XIX. zasadnutia MZ Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 5

6. Správa o pokračovaní investičného procesu dokončenia výstavby obytného súboru GROT IV Košice (prerokovanie od 16.00 hod)

bod č. 6

7.

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ k 30.6.2013

bod č. 7

8. Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 8

9. Majetková oblasť  
9.1 Určenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa

bod č. 9.1

9.2 Informácia o stave nehnuteľnosti - Moldavská 47, Košice

bod č. 9.2

9.3 Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa na časť parcely KN - C č. 2953/1 KÚ Terasa, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 12576 pre spoločnosť DERSIM 62 s.r.o., Wuppertálska 31, 040 23 Košice

bod č. 9.3

10. Personálne otázky - komisie miestneho zastupiteľstva  
11. Interpelácie poslancov  
12. Dopyty poslancov  
13. Rôzne  
14. Záver