Program XVIII. rokovania MZ 12.09.2017

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 12.09.2017 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:


 

1. Otvorenie 

2.

Schválenie programu rokovania 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 bod č. 05
6. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ za obdobie od XVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 06
7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
8. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 13.6.2017 do 12.9.2017

bod č. 08

9. Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ k 30.6.2017 bod č. 09
10. Informácia o úprave č. 3 a č. 4 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 bod č. 10
11. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice - Západ v 1. polroku 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií

bod č. 11

12. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017-2019 (1. polrok 2017) bod č. 12
13. Zriaďovacia listina pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice bod č. 13
14. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti parcely KN–C č. 2951/1, k.ú. Terasa, výmera 163 m2 s JUDr. Holováčovou  bod č. 14
15. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k nebytovým priestorom – bývalé verejné WC na Moldavskej ulici č. 47 v Košiciach, so spoločnosťou Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bod č. 15
16. Interpelácie poslancov 

17.

Dopyty poslancov 
18. Rôzne 
19. Záver 

Ing. Ján Jakubov