Program XVII. rokovania MZ 16.04.2013

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

 

XVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

 

na deň 16.04.2013 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  
2. Úprava Programového rozpočtu  Mestskej časti Košice - Západ na rok 2013  bod č. 2 
3. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ (materiál z 26.02.2013)  bod č. 3
4. Záver  

  

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.