Program XXII. rokovania MZ 15.10.2013

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 15.10.2013 (utorok) so začiatkom o 14.00 hod. v zasadačke č.205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania  
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Voľba mandátovej komisie  
1.4 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
2. Prerokovanie protestu prokurátora (Pd 97/2013-3)

bod č. 2

3. Záver