Program XVI. rokovania MZ 26.02.2013

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 26.02.2013 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania
 
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Určenie overovateľov zápisnice  
1.4 Určenie zapisovateľa  
2. Kontrola plnenia uznesení  bod č. 2
3. Rozpočet Mestskej časti Košice - Západ  
3.1

Návrh programového rozpočtu 2013-2015.

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu.

 bod č. 3.1

 bod č. 3.1

3.2 Návrh Dotačného programu  TERASA 2013.

 bod č. 3.2

4. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia.  
5.

Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti  Košice - Západ

 
5.1 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012.  bod č. 5.1
5.2 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od XV. zasadnutia.  bod č. 5.2 
6.

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2011.

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok - doplnenie.

 bod č. 6

 bod č. 6

7. Prerokovanie protestu prokurátora a  návrh doplnku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ č.3/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luniku II.  bod č. 7
8. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ.

 bod č. 8

9. Rokovací poriadok Miestnej rady Mestskej časti Košice - Západ.

 bod č. 9

10. Interpelácie poslancov  
11. Dopyty poslancov  
12. Rôzne  
13. Záver  

 

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.