Program XIX. rokovania MZ 25.06.2013

 V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 25.06. 2013 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke miestneho zastupiteľstva  na 1. poschodí  Miestneho úradu Mestskej časti  Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11  Košice,  s týmto programom:

  

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania  
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Voľba mandátovej komisie  
1.4 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
2. Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca  
2.1 Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca  
2.2 Správa  mandátovej komisie  
2.3

Zloženie sľubu nového poslanca miestneho zastupiteľstva

 
3. Kontrola plnenia uznesení bod č. 3 
4. Rozpočet Mestskej časti Košice - Západ  
4.1

Záverečný účet MČ Košice - Západ za r. 2012.

Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ k návrhu Záverečného účtu MČ Košice -Západ za rok 2012.

   
4.2 Návrh na úpravu rozpočtu MČ Košice - Západ na r. 2013 bod č. 4.2 
4.3 Žiadosti  o poskytnutie dotácií podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ bod č. 4.3
4.4 Správa o vymáhaní pohľadávok a nedoplatkov bod č. 4.4 
4.5 Ročné prerokovanie platu starostu Mestskej časti Košice - Západ bod č. 4.5 
5. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia

 

6. Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti  Košice - Západ

 

6.1 Správa miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od XVII. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ.  bod č. 6.1
6.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ na obdobie 2. polroka  2013.  bod č. 6.2
7.

Vyhodnotenie projektu "Humanizácia kontajnerovísk  obytnej zóny v mestskej časti“ za roky 2011 - 2012

bod č. 7

8. Doplnok k PHaSR pre podporu rodiny v MČ Košice - Západ na roky 2013 - 2020 bod č. 8
9. Hodnotenie PHaSR MČ Košice - Západ k 31.12.2012 bod č. 9
10. Majetková oblasť  
10.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Košice - Západ, Dodatok č.1 bod č. 10.1
10.2 Návrh na prevod nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa bod č. 10.2
10.3 Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa na časť parcely KN-C č. 2953/1 KÚ Terasa, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 12576, pre spoločnosť DERSIM 62 s.r.o., Wuppertálska 31, 040 23 Košice bod č. 10.3
10.4 Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k nebytovým priestorom na III. poschodí administratívnej budovy na Trieda SNP 39 v Košiciach pre spoločnosť MV média s.r.o., Hviezdoslavova 7 Košice, za účelom umiestnenia kancelárie pre honorárny konzulát Moldavskej republiky pre teritórium košického a prešovského kraja bod č. 10.4
11. Smernica pre oblasť hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely Mestskej časti Košice - Západ bod č. 11
12. Personálne otázky  
13. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestskej časti Košice - Západ, ústna informácia  
14. Interpelácie poslancov  
15. Dopyty poslancov  
16. Rôzne  
17. Záver