Program XIX. rokovania MZ 12.12.2017

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 12.12.2017 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie 

2.

Schválenie programu rokovania 
3. Schválenie návrhovej a volebnej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2018 - 2021 bod č. 05
6. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ za obdobie od XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 06
7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 12.9.2017 do 12.12.2017

bod č. 08

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 1. polrok 2018 bod č. 09
10. Informácia o úprave č. 5 Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2017 bod č. 10
11. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2018 - 2020

bod č. 11

12. Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na roky 2018 – 2020 bod č. 12
13. Žiadosti o poskytnutie dotácie na 1. polrok 2018 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií bod č. 13
14. Informácia o vydaní cenového výmeru, ktorým sa určuje konkrétna výška nájomného na trhovisku Luník II   bod č. 14
15. Zámena časti pozemkov v katastrálnom území Terasa medzi Mestskou časťou Košice – Západ a spoločnosťou Rezidencia BELVEDERE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa bod č. 15
16. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite ulica Tri hôrky, Košice s JUDr. Darinou Dobošovou bod č. 16
17. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite ulica Tri hôrky, Košice s Liborom Priesolom bod č. 17
18. Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2018 bod č. 18
19. Interpelácie poslancov 

20.

Dopyty poslancov 
21. Rôzne 
22. Záver 

Ing. Ján Jakubov