Program XIII. rokovania MZ 11.09.2012

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 11.9. 2012 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke MZ na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania
 
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Určenie overovateľov zápisnice  
1.4 Určenie zapisovateľa  
2. Kontrola plnenia uznesení bod č. 2
3. Správa starostu Mestskej časti Košice -Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4.

Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti  Košice - Západ o výsledkoch kontroly za obdobie od XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 4 
5. Rozpočet Mestskej časti Košice - Západ  
5.1

Monitorovacia správa programového rozpočtu MČ Košice - Západ k 30.6.2012

bod č. 5.1
5.2 Návrh na úpravu programového rozpočtu (5) na rok 2012 bod č. 5.2
5.3 Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ bod č. 5.3
5.4 Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ 2011. Stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - Západ za rok 2011 (dokončenie prerušeného rokovania, materiál z 12.6.2012)  
6. Majetková oblasť  
6.1 Prenájom kancelárskych priestorov v budove na Triede SNP 24 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa - výmena priestorov v rámci budovy bod č. 6.1
6.2 Uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže, nebytové priestory na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach(dokončenie prerušeného rokovania, materiál z 12.6.2012)  
7. Personálne otázky  
8. Interpelácie poslancov  
9. Dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva  
10. Rôzne  
11. Záver  

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.