Program XIV. rokovania MZ 28.09.2012

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 28.9. 2012 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke MZ na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania
 
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Určenie overovateľov zápisnice  
1.4 Určenie zapisovateľa  
2. Rozpočet Mestskej časti Košice - Západ  
2.1 Návrh na úpravu programového rozpočtu na rok 2012

bod č. 2.1 

2.2

Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 2.2 
2.3 Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ 2011  
4. Záver  

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.