Program XII. rokovania MZ 12.06.2012

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 12.6. 2012 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke MZ na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie  

1.1

Schválenie programu rokovania
 
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Určenie overovateľov zápisnice  
1.4 Určenie zapisovateľa  
2. Kontrola plnenia uznesení bod č. 2 
3. Správa starostu Mestskej časti Košice -Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4.

Správa o činnosti  Mestskej polície Košice - Stanice Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.12.2011  do  31.05.2012, prizvaný Ing. Juraj Komjáti, veliteľ stanice

bod č. 4 
5. Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti  Košice - Západ  
 

a. Správa miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ o výsledkoch kontroly za obdobie od IX. zasadnutia MZ.

bod č. 5a 
  b. Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ na obdobie II. polroka 2012. bod č. 5b 
6. Záverečný účet Mestskej časti  Košice - Západ za rok 2011. bod č. 6 
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ k návrhu záverečného MČ Košice - Západ za rok 2011. bod č. 6a
7. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2011. bod č. 7
8. Smernica Mestskej časti Košice - Západ v oblasti nakladania s reprezentačným fondom mestskej čast bod č. 8 
9. Zoznam vypracovaných projektových dokumentácií všetkých stupňov, ktoré nie sú zaradené na realizáciu v investičnom programe mestskej časti. bod č. 9
10. Žiadosti o poskytnutie dotácii podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ. bod č. 10 
11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ.  bod č. 11
12.

Návrh postupu riešenia územia tzv. asanačného pásma.

bod č. 12 

13. Majetková oblasť  
13.1 Uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe výsledkov verejnej obchodnej  súťaže. Nebytové priestory na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach.  bod č. 13.1
13.2 Uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Kancelárske priestory na Trieda  SNP 39  v Košiciach. bod č. 13.2 
13.3 Ukončenie verejnej obchodnej súťaže bez výberu najvýhodnejšieho súťažného návrhu. Trieda SNP 24 Košice (prízemie, miestnosť  č. 4). bod č. 13.3 
13.4 Ukončenie verejnej obchodnej súťaže bez výberu najvýhodnejšieho súťažného návrhu. Trieda SNP 24 Košice (1. poschodie, miestnosť  č. 14, 15). bod č. 13.4 
14. Časový plán rokovaní orgánov samosprávy mestskej časti v II. polroku  2012. bod č. 14 
15. Ročné prerokovanie platu starostu mestskej časti. bod č. 15
16. Personálne otázky  
17. Interpelácie poslancov na starostu mestskej časti a členov miestnej rady  
18. Dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva  
19. Rôzne.  
20. Záver  

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.