Program VIII. rokovania MZ 15.12.2015

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 15.12.2015 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie

2.

Schválenie programu rokovania
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva

bod č. 5

6. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
7. Správa miestnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za obdobie od VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ

bod č. 7

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016

bod č. 8

9. Informácia o úpravách č. 4 a č. 5 programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok 2015

bod č. 9

10. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 – 2018

bod č. 10

11. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 – 2018

bod č. 11

12. Informácia o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií

bod č. 12

13. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií na 1. polrok 2016

bod č. 13

14. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice - Západ  na roky 2016 – 2018

bod č. 14

15. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní elektronických služieb

bod č. 15

16. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice – Západ počas volebnej kampane

bod č. 16

17. Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ č. 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice – Západ

bod č. 17

18. Zrušenie správy k parcele C – KN č. 2599/19 k.ú. Terasa

bod č. 18

19. Ročné prerokovanie platu starostu Mestskej časti Košice - Západ
20. Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2016

bod č. 20

21. Interpelácie poslancov  
22. Dopyty poslancov  
24. Rôzne  
24. Záver

Ing. Ján Jakubov