Program VII. rokovania MZ 13.12.2011

V súlade s §12 ods. 1 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v  spojitosti  s §15 ods. 4  Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov zvolávam

VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2011 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke miestneho zastupiteľstva na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti  Košice - Západ, Trieda SNP č. 39  v Košiciach s  týmto programom:

 

1.

Otvorenie
a. Schválenie programu rokovania
b. Voľba návrhovej komisie
c. Určenie overovateľov zápisnice
d. Určenie zapisovateľa
 
2. Kontrola plnenia uznesení bod 2
3. Správa starostu Mestskej časti Košice -Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4.

Správa o činnosti Mestskej polície Košice -Stanice Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.06.2011 do 30.11.2011, prizvaný Ing. Juraj Komjáti, veliteľ stanice

bod 4
5. Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti  Košice - Západ bod 5
  a.  Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od V. zasadnutia MZ  
  b. Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Košice - Západ na obdobie 1.polroka 2012  
6. Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na roky 2012 - 2014  
  a.Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na  roky 2012 - 2014 bod 6a
  b. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti  Košice - Západ na roky 2012 - 2014 bod 6b
7. Všeobecne záväzné nariadenia  
  a. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ č.2/2011, ktorým sa určujú pravidlá predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej často Košice - Západ bod 7a
  b. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ č. 3/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok  trhoviska na Luniku II bod 7b
8.

Koncepcia rozvoja kultúry na roky 2012-2015 

bod 8
9. Správa o činnosti Denného centra Mestskej časti Košice - Západ za obdobie 1.1. do 31.10.2011 bod 9
10. Nakladanie s majetkom  
  a. Zámer prenajať majetok obce na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže - kancelárske priestory v budove na Tr. SNP 39 v Košiciach bod 10a
  b. Zámer prenajať majetok obce na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže - kancelárske priestory v budove na Tr. SNP 24 v Košiciach bod 10b
  c. Zámer prenajať majetok obce na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže -  predajný stánok a verejné WC na Moldavskej ulici v Košiciach bod 10c
  d. Úprava zmluvných podmienok k nájomnej zmluve nebytového priestoru na Michalovskej ulici č. 49 v Košiciach bod 10d
11. Informácia o pripravovaných podujatiach v rámci osláv „Polstoročie Terasy 2012“ bod 11
12. Časový plán rokovaní orgánov samosprávy mestskej časti v I. polroku 2012 - informácia bod 12
13. Personálne otázky  
14. Interpelácie poslancov na starostu mestskej časti a členov miestnej rady  
16. Dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva  
17. Rôzne  
18. Záver  

 

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.