Program V. rokovania MZ 13.09.2011

V súlade s ust. §12 ods.1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam:

V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ

na deň 13.09.2011 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. ktoré sa uskutoční v zasadačke miestneho zastupiteľstva na 1.poschodí MČ Košice -Západ, s týmto programom:

1.

Otvorenie
a. Schválenie programu rokovania
b. Voľba návrhovej komisie
c. Určenie overovateľov zápisnice
d. Určenie zapisovateľa
 
2. Kontrola plnenia uznesení bod č. 2
3. Správa starostu Mestskej časti Košice -Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia  
4.

Interpelácie poslancov na starostu mestskej časti a členov miestnej rady

 
5. Dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva  
6. Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ o výsledkoch kontroly za obdobie od IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ bod č. 6
7. Rozpočet Mestskej časti Košice - Západ  
  a. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ k 30.06.2011 bod č. 7a
  b. Návrh úpravy programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ bod č. 7b
  c. Informácia o využití dotácie poskytnutej združeniu Saleziánskej mládeže Domka, prizvaný  direktor strediska Tri hôrky, Mgr. Pavol Boka SDB  
  d. Žiadosti o poskytnutie dotácii podľa VZN Mestskej časti Košice - Západ bod č. 7d
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ č. 3/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území mestskej časti Košice - Západ bod č. 8
9. Politika parkovania v Mestskej časti Košice - Západ, doplnenie bod č. 9
10. Obytný súbor Grot IV Košice  
  a. Darovacie zmluvy na pozemky pod chodníkmi v rámci Obytného súboru Grot IV Košice bod č. 10a
  b. Zriadenie peňažného fondu pre dofinancovanie realizácie objektu  SO-01 Pozemné komunikácie na Obytnom súbore Grot IV Košice bod č. 10b
11.

Zmena názvu ulíc Ungárová - Husárska

bod č. 11
12. Prenájom časti parcely na Pražskej ulici vo vlastníctve Mesta Košice bod č. 12
13. Rôzne  
14. Záver  

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.