Program VI. rokovania MZ 04.10.2011

V súlade s ust. §12 ods.1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam:

V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ

ktoré sa uskutoční dňa 04.10.2011 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke miestneho zastupiteľstva na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti  Košice - Západ, Trieda SNP č. 39  v Košiciach s  týmto programom:

 

1.

Otvorenie
a. Schválenie programu rokovania
b. Voľba návrhovej komisie
c. Určenie overovateľov zápisnice
d. Určenie zapisovateľa
 
2. Návrh úpravy programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ bod č. 2
3. Zriadenie peňažného fondu pre dofinancovanie realizácie objektu  SO-01 Pozemné komunikácie v rámci  Obytného súboru Grot IV Košice bod č. 3
4.

Záver

 

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.