Program X. rokovania MZ 15.05.2012

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 15.5. 2012 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke miestneho zastupiteľstva na 1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1.

Otvorenie
                      
2. Dotačný program mestskej časti Košice - Západ "Terasa 50" bod č. 2 
3. Záver  

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.