Program II. rokovania MZ 17.02.2015

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 2 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 17.02.2015 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie 

1.1

Schválenie programu rokovania 
1.2 Schválenie návrhovej komisie 
1.3 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie do 17.2. 2015

bod č. 2

3. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia 
4. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 1.7. do 31.12. 2014 bod č. 4
5. Správa o činnosti Denného centra (kluby dôchodcov) a Materského centra Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 01.01. do 31.12. 2014 bod č. 5
6. Kontrolná oblasť
6.1 Správa miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od XXIX. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ bod č. 6.1 
6.2 Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ za rok 2014

bod č. 6.2

7. Finančná oblasť
7.1 Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ k návrhu programového rozpočtu

bod č. 7.1

7.2 Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2015-2017

bod č. 7.2

8. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ 2015 bod č. 8
9.

Majetková oblasť

9.1 Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,- parcela pod garážovým boxom Idanská ulica Košice, medzi Mestskou časťou Košice - Západ a p. J.H. Matuškova 2, Košice bod č. 9.1
9.2 Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti budovy na Michalovskej ulici č. 49 v Košiciach medzi Mestskou časťou Košice - Západ a firmou Gabriel Klema - LUKY

bod č. 9.2

9.3 Zámer prevodu nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

bod č. 9.3

10. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 10

11. Personálna oblasť
11.1 Komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 11.1

11.2 Sobášiaci poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 11.2

11.3 Poslanecké dni

bod č. 11.3

12. Harmonogram rokovaní orgánov miestnej samosprávy 2015

bod č. 12

13. Interpelácie poslancov 
14. Dopyty poslancov 
15. Rôzne 
16. Záver 

Ing. Ján Jakubov